CHATA ZBÓJCÓW Bucharzewo


Idź do treści

Jezioro Kubek

Natura 2000

Powierzchnia : 986.7 ha
Kod obszaru : PLH300006
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru : obszar proponowany przez Rząd RP

Opis :

Ostoja położona jest w zachodniej części Wielkopolski, na Pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim, w południowej części Puszczy Noteckiej. Ostoja obejmuje tereny jeziora Kubek oraz otaczające je lasy. W bezpośrednim otoczeniu jeziora występują płaty olsu i łęgu olszowego. Na północnym brzegu jeziora znajdują się dwa obszary źródliskowe, którego wody wybijają z licznych małych źródełek spod wydmy. Zasilają one niewielki strumień wpływający do jeziora Kubek. Z źródliskami tymi związane są interesujące zbiorowiska roślinne m.in. zbiorowisko mszaków o charakterze źródliskowym, występujące na stromych skarpach potoków. W okolicy jeziora występuje kilka stosunkowo rzadkich gatunków mchów: torfowiec nastroszony, torfowiec postrzępiony oraz gatunek związany ze źródliskami: żebrowiec paprociowy. Jezioro i kompleks lasów bagienno - olszowych otoczony jest przez bory sosnowe. Ze zbiorowiskiem tym związanych jest kilka występujących tu gatunków roślin objętych ochroną w Polsce, m.in. zimoziół północny, pomocnik baldaszkowy i widłak goździsty. Na terenie ostoi występuje w sumie 8 rodzajów siedlisk cennych z europejskiego punktu widzenia, m.in. wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi, suche wrzosowiska i priorytetowe łęgi olszowe.


Formy ochrony przyrody
Sierakowski Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ],

Siedliska

wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe),


Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
Ptaki:
rybołów, zimorodek, żuraw.
Obszar biogeograficzny : kontynentalny

Mapa obszaru

Strona główna | Najnowsze | Nasza historia | Oferta | Catering | Galeria | Imprezy | Mapa dojazdu | Zaufali nam | Referencje | Do pobrania | Kontakt | Natura 2000 | Polityka cookie | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego